Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Altres notícies

Notícies

Febrer 2022

Estudi d’impacte ambiental del Projecte de modernització del sistema de reg dels Canals d’Urgell

Estudi d’impacte ambiental del Projecte de modernització del sistema de reg dels Canals d’Urgell

Estudi d’impacte ambiental del Projecte de modernització del sistema de reg dels Canals d’Urgell

Estudi d’impacte ambiental del Projecte de modernització del sistema de reg dels Canals d’Urgell

El regadiu dels Canals d’Urgell cobreix un àmbit d’unes 87.000 ha dins de la demarcació de Lleida, entre les comarques del Segrià, Pla d’Urgell, Noguera, Garrigues i Urgell, de les quals actualment es reguen unes 69.100 ha. A part del subministrament del regadiu, aquesta xarxa també té la funcionalitat d’abastament a poblacions, industries i granges. Es tracta d’un regadiu tradicional amb més de 150 anys de funcionament, amb un subministrament a les parcel·les sense pressió, fet que dificulta la implantació de tecnologies de reg modernes en parcel·la. Com a conseqüència, el principal sistema de reg és la inundació, caracteritzat per una baixa eficiència i un costós maneig degut a la dificultat d’automatització.

Els objectius de la modernització del regadiu són: assolir una major sostenibilitat del regadiu, que es concreta en el vector aigua (major eficiència en l´ús de l’aigua) i en el vector energia (balanç energètic zero), un increment de la rendibilitat de les explotacions agràries i una millora en la seguretat d’abastament.

La Llena ambiental, per encàrrec de la Comunitat General dels Regants dels Canals d’Urgell treballa en la redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte global de la modernització. Per tal de valorar adequadament els potencials impactes globals, acumulatius, directes i indirectes es realitza una avaluació ambiental del conjunt del projecte. L’objectiu també és proporcionar els criteris i les mesures preventives, correctores i compensatòries, per un model d’infraestructura verda que els posteriors projectes executius de cada sector adaptaran i implementaran. Entre altres aspectes s’aborda la prevenció i minimització dels impactes derivats de la construcció de les noves infraestructures (basses, estacions fotovoltaiques, estacions de bombeig, xarxes de distribució i reg, etc.), l’inventari d’infraestructures existents amb interès de conservació natural i paisatgístic (banquetes arbrades, basses de reg i desguassos a cel obert), la conservació de zones amb interès natural per la presència de flora i vegetació singular o la conservació i posada en valor del patrimoni cultural i arquitectònic.
 La Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)@lallena.cat